Statutul SRAIT

I. Scopul și obiectivele societății

Art.1.
Societatea Inginerilor Automatiști (SRAIT) este o organizație profesională, autonomă, neguvernamentală și apolitică având personalitate juridică și fiind nelucrativă.
Art.2.
Societatea Inginerilor Automatiști este constituită potrivit legii și funcționează pe baza prezentului statut cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, facultatea de Automatică și Calculatoare, Institutul Politehnic București. Societatea poate avea filiale în toate localitățile în care acestea se vor constitui.
Art.3.
Scopul SRAIT este de a contribui la creșterea rolului și eficienței inginerilor automatiști în care scop își propune obiectivele cuprinse în articolele următoare.
Art.4.
SRAIT are ca principale obiective:

a) Obiective profesional-științifice

 • Perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor specialiștilor și lucrătorilor din domeniul automaticii și informaticii tehnice prin dezbateri, conferințe, manifestări științifice interne și internaționale, schimbul de cunoștințe și de experiență tehnologică;
 • Organizează centre de informare și documentare proprii și facilitează accesul membrilor SRAIT la sursele de informații din țară și din străinătate; în fiecare centru universitar, în cadrul facultăților de profil, se va înființa câte o bibliotecă de automatică;
 • Editează publicații proprii prin care se fac cunoscute preocupări de vârf în domeniul automaticii;
 • Facilitează stabilirea unor legături profesionale între grupuri interesate, în vederea promovării aplicațiilor automaticii în conducerea proceselor industriale în domeniul informaticii tehnice și în domenii conexe.

b) Obiective de învățământ

 • Perfecționarea planurilor de învățământ în domeniul automaticii și informaticii tehnice, corelat cu cerințele concrete ale industriei și a altor sectoare de activitate economică și socială precum și la alinierea învățământului de automatică din România la nivelul aceluia organizat în țările dezvoltate ale lumii;
 • Organizează cursuri postuniversitare și de perfecționare;
 • Inițiază contacte în vederea orientării profesionale a viitorilor candidați pentru învățământul de automatică;
 • Contribuie la cooperarea interdisciplinară;
 • Susține acordarea unor burse de studii în străinătate pentru studenți și cadre didactice;
 • Susține schimburile de specialiști cu alte organizății similare din străinatate în vederea documentării și perfecționării membrilor SRAIT.

c) Obiective economice

 • Militează pentru îmbunătățirea legislației referitoare la obținerea dreptului de autor pentru creația tehnică și științifică;
 • Militează pentru stimularea materială a activității de creație în domeniul automaticii;
 • Colectează fonduri în vederea acordării de burse în străinătate pentru membrii SRAIT.

d) Obiective tehnice

 • Elaborează și propune standarde și normative compatibile cu cele internaționale de largă circulație;
 • Constituie comisii de consulting în domeniul automaticii;
 • Participă la comisii de specialitate la efectuarea de expertize, precum și la orice alte lucrări destinate stabilirii orientării, perfecționării conducerii activităților tehnice în domeniul automaticii și informaticii tehnice;
 • Contribuie la îmbunătățirea legislației tehnice și în domeniul informaticii tehnice.

e) Obiective sociale

 • Acționează pentru respectarea demnității, prestigiului și eticii profesiei de inginer automatist. În acest scop SRAIT va elabora un cod al eticii inginerului automatist.